Entrepreneuren starten Consignment Online an Orwigsburg Storefront | Business

ORWIGSBURG – Dir hutt gemengt den Dachgeschoss ze botzen, vläicht souguer e puer Saachen online ze verkafen, awer Dir hutt einfach keng Zäit.

Dës Säit verlaangt Javascript.

Javascript ass erfuerderlech fir Iech Premium Inhalt ze liesen. Aktivéiert et w.e.g. an Äre Browser-Astellungen.

kAm(6==[ |6=:DD2 zC2FD6 😀 =@@<:?8 7@C J@F]k^ Am

kAmzC2FD6 2?5 96C 9FD32?5[ !6E6C[ C646?E=J @A6?65 r@?D:8? ~?=:?6 😕 2 DE@C67C@?E @? E96 DBF2C6 😕 ~CH:8D3FC8]k^ Am

kAmr@?D:8? ~?=:?6’DD=@82? AC6EEJ >F49 DF>D FA 9@H :EH@C

kAmzC2FD6[ H9@’D 366? D6==:?8 96C @H? E9:?8D @?=:?6 7@C a_ J62CD[ 564:565 E@ 3C@256? 96C A6CDA64E:G6 2?5 @776C 96C D6CG:46D E@ E96 AF3=:4]k^ Am

kAm“p =@E @7 A6@A=6 92G6 2 92C5 E:>6 H:E9 E649?@=@8J[” D2:5 zC2FD6[ dd[ @7 pF3FC?] “%96J 5@?’E 92G6 E96 E:>6 @C E96 6?6C8J E@ D6== E9:?8D @?=:?6]”k^Am

kAm$96 D2:5 D96 92D E96 E:>6[ 6IA6CE:D6 2?5 A2E:6?46 E@ 562= H:E9 5:77:4F=E 3FJ6CD 2?5 D9:AA:?8 4@>A=:42E:@?D]k^ Am

kAmzC2FD6 :DH:==:?8 E@ 4@?D:56C :E6>D =2C86 2?5 D>2==[ 3FE D96’D AC:>2C:=J =@@<:?8 7@C @=56C E9:?8D E92E 2C6 4@==64E23=6 2?5 92G6 E96 36DE 492?46 @7 D6==:?8]k^ Am

kAm%@ 36 2446AE65[ D96 D2:5[ E96 :E6> >FDE 92G6 2 D2=23=6 G2=F6 @7 2E =62DE Sd_]k^ Am

kAmp D6==6C 3C:?8D E96 :E6> E@ `ab (]|2C<6E $E][ zC2FD6 6G2=F2E6D :E 2?5 2CC2?86D 2 4@?D:8?>6?E 28C66>6?E]k^ Am

kAmw6C 766 C2?86D 7C@> a_T E@ b_T[ 56A6?5:?8 @? E96 D2=6 AC:46]k^ Am

kAmzC2FD6 9@=5D 2 56D:8?2E:@? 2D 2 E@AC2E65 6q2J D6==6C[ H9:49 >62?D D96 D4@C65 c]h @FE @7 d @? D9:AA:?8[ :E6> 56D4C:AE:@?[ 4@>>F?:42E:@? 2?5 @G6C2== 4FDE@>6C D2E:D724E:@?]k^ Am

kAm$96 2=D@ =:DED :E6>D @? A=2E7@C>D =:<6 tEDJ[ H9:49 DA64:2=:K6D :? 92?5>256 :E6>D[ 2?5 !@D9>2C< u2D9:@? |2C<6EA=246[ H9:49 =:DED 9:896?5 72D9:@?D 2?5 2446DD@C:6D]k^ Am

kAmqJ D6==:?8 E@ E96 H@C=5[ 2D D96 AFED :E[ zC2FD6 6DE:>2E6D :E6>D 42? 76E49 b_T E@ c_T >@C6 E92? E96J 4@F=5 :7 D@=5 =@42==J]k^ Am

kAmr@?D:8? ~?=:?6’D DE@C6[ 2 7@C>6C C62= 6DE2E6 @77:46[ 😀 6BF:AA65 H:E9 DA64:2=:K65 A9@E@ 6BF:A>6?E E92E AC@5F46D E96 9:89 BF2=:EJ :>286D D96 36=:6G6D 2C6 6DD6?E:2= 7@C BF:4< D2=6D @?=:?6]k^ Am

kAm“x =:<6 E@ >2<6 :E D66> 2D :7 E96 4FDE@>6C H2D 9@=5:?8 E96 :E6> 😕 E96:C @H? 92;5 d[” D2:5 zC2FD6[ H9@ A9@E@8C2A9D :E6>D 7C@> D6G6C2= 2?8=6D]k^ Am

kAm#646?E=J[ 2 4@==64E:@? @7 #@J2= sFE49 7=2EH2C6 =:DE65 2E Sg__ D@=5 7@C Sa[a__[ D96 D2:5]k^ Am

kAmp `hfe $FA6C q@H= C:?8[ >:DD:?8 E96 y@DE6?D >2<6C’D >2C<[ D@=5 7@C Sa[_ag[ >@C6 E92? 5@F3=6 :ED S`[`__ =:DE AC:46]k^ Am

kAmxE6>D 4FCC6?E=J =:DE65 3J r@?D:8? ~?=:?6 C2?86 7C@> 2 `h`h 962=E9 >2?F2= E@ 2 4@==64E:@? @7 >:?:2EFC6 }p$rp# 492>A:@? C246 42CD]$96’DH:==:?8 E@ 4@?D:56C 7FC?:EFC6 2?5 4@==64E23=6D 7C@> 6DE2E6D]k^Am

kAm(:E9 E96 4@DE @7 ;FDE 23@FE 6G6CJE9:?8 @? E96 C:D6[ zC2FD6 76=E :E H2D 2? :562= E:>6 E@ @776C @?=:?6 4@?D:8?>6?E D6CG:46D]k^ Am

kAm“|@?6J’DE:89E C:89E ?@H[” D96 D2:5] “!6@A=6 42? FD6 2 =:EE=6 6IEC2 >@?6J 😕 E96:CA@4<6ED]”k^Am

kAmr@?D:8? ~?=:?6 H:== 9@=5 2 8C2?5 @A6?:?8 7C@> “ 2]>]E@ e A]>]u63]` 2E `ab (]|2C <6E $E][ ~CH:8D3FC8] x?7@C>2E:@? 😀 2G2:=23=6 @? u2463@@< 2?5 3J 42==:?8 df_hegahce]k^Am

.

Leave a Comment